Teller

  • 98903Totaal aantal bezoekers:
  • 0Bezoekers vandaag:

Parochiefederatie Hoensbroek op weg naar fusie.

Sinds heel wat jaren zijn de diverse parochies van Hoensbroek samengegaan in een parochiefederatie. Dit houdt in dat alle parochies van Hoensbroek en het noordelijk deel van de Passart een pastorale eenheid is met één kerkbestuur en één jaarrekening. In 2011 werden er van drie parochies de kerken aan de eredienst onttrokken. De Christuskoning kerk van de H. Montfortparochie; O.L.V. Maagd der Armen en de H. Jozef. In 2015 werd ook de H. Hartkerk aan de eredienst onttrokken. Dit betekende dat wij sindsdien alleen nog maar de beide St.-Jans als kerkgebouwen hebben in de parochie H. Johannes Evangelist. Omdat alle overige kerken aan de eredienst onttrokken zijn en zelfs inmiddels een tweetal voormalige kerken verkocht zijn (Christuskoning en O.L.V. Maagd der Armen) is een volgende stap logisch.

Per 1 januari willen we daarom ook formeel alle parochies op laten gaan in één fusie- parochie. Nu nog steeds zijn alle parochies een eigen rechtspersoon en moeten ze bij alles worden benoemd. Zo wordt b.v. ieder nieuw kerkbestuurslid benoemd voor iedere nu nog bestaande parochie. Dit levert bij diverse zaken extra werk op.

Als we echter tot fusie overgaan is er nog maar één rechtspersoon over, namelijk de nieuwe parochie. Omdat alle parochies destijds gesticht zijn vanuit de parochie H. Johannes Evangelist en omdat in deze centrumparochie de kerken staan die momenteel voor alle parochianen in Hoensbroek en de Passart-noord zijn, zullen we de nieuwe parochie dan ook automatisch de naam geven van de H. Johannes Evangelist. De be- doeling is dat dit per 1 januari 2021 formeel wordt gemaakt. Op dat moment zal het pastorale team een nieuwe benoeming krijgen voor de nieuwe fusieparochie. Ook zal er een nieuw kerkbestuur benoemd worden, zij het natuurlijk grotendeels met de huidige kerkbestuursleden.

Het een en ander is inmiddels toegelicht op woensdag 21 oktober in een hoorzitting die werd gehouden in de Grote St.-Jan. Deze hoorzitting moest er zijn om aan te geven of er voor deze stap voldoende draagvlak is. Uit het feit dat er een heel lage opkomst vanuit de parochies in Hoensbroek was en er bij de hoorzitting geen bezwaren zijn aangevoerd mogen we er van uit gaan dit dit draagvlak er is.

Vervolgens wordt nu de fusie officieel aangevraagd bij de Bisschop. De Bisschop hoort de priesterraad hierover en zal vervolgens een fusiedecreet uitvaardigen dat in de kerk afgekondigd zal worden en op onze parochiewebsite gepubliceerd. Parochianen hebben na afkondiging van het decreet nog tien dagen de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Daarna -en na eventuele afhandeling van bezwaren- zal het decreet worden vastgelegd bij de notaris. Met de akte kan de fusieparochie zich aan derden presenteren.