Teller

  • 102261Totaal aantal bezoekers:
  • 34Bezoekers vandaag:

Aanmelding H. Vormsel 2021

Beste ouders,

Ook in dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen weer in de gelegenheid worden gesteld om het H. Vormsel te ontvangen. Zij zullen door middel van Vormsellessen hierop worden voorbereid door pastoor W. van Dijck en diaken T. Batens. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats (uitgezonderd basisschool De Regenboog).

De ouderbijdrage voor het H. Vormsel blijft ongewijzigd en bedraagt ook dit jaar € 25,- per kind. Uit dit bedrag worden de onkosten betaald. Dit is onder andere voor het lesboek.

Aanmelden kan bij het parochiekantoor door inlevering van het volledig ingevulde formulier.
Bij de aanmelding gelieve u tevens de ouderbijdrage te voldoen.
Het opgaveformulier kunt u hier downloaden: 
Aanmeldingsformulier Word versie
Aanmeldingsformulier PDF versie