Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Gebed om roepingen tot het permanente diaconaat

Gebed[100]

Wees ons nabij, almachtige God,
Gij, die de ambtsdragers roept,
de functies verdeelt
en ieder zijn taak geeft.
Terwijl Gij niet verandert
maakt Gij alles nieuw.
Wij bidden U,
Roep nu in onze dagen
vele mannen tot het ambt van diaken.
Tot het dienstwerk in uw Kerk.
Laat hen daartoe de juiste wegen gaan
en laat hen mensen ontmoeten
die hun de juiste weg daartoe wijzen.
Geef hen een groot geloof,
een vurige liefde tot Christus en zijn Kerk.
Een onwankelbaar vertrouwen op uw goddelijke Voorzienigheid.
Dat zij het vol houden onder het kruis,
hun naasten dienen
en bezorgt zijn voor de kleinsten onder hen.
H. Jozef, die tijdens uw leven als huisvader,
Christus en zijn H. Moeder hebt gediend en verzorgd
bid voor ons. 

Amen