Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Het Vormsel

Als kinderen groter en sterker worden, en langzaam leren om op eigen benen te gaan staan, hebben zij ook geloofsversterking nodig. Daarom komt de bisschop of zijn plaatsbekleder om het Vormsel toe te dienen. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet durfden, zo wordt aan de kinderen Gods Geest gegeven om op eigen benen te gaan staan in hun geloof en om net zoals de apostelen ook voor hun geloof uit te komen.

Vormselvieringen
In de regel wordt ieder jaar op tweede Pinksterdag in de H. Mis van 11:00 uur in de grote St.-Jan aan de kinderen van groep 8 het heilig Vormsel toegediend.

De ouders worden gevraagd om hun kind(eren) hiervoor vrijwillig op te geven. De kinderen worden op school of buitenschools (parochiezaaltje) door de pastoor of de diaken op het Vormsel voorbereid. Tijdens een ouderavond wordt het één en ander over het heilige Vormsel en de praktische gang van zaken uitgelegd.

Het aanmeldingsformulier vindt u in het menu van deze web-site onder de knop [Formulieren]