Teller

  • 210736Totaal aantal bezoekers:
  • 358Bezoekers vandaag:

Beleidsplan Pausfranciscusgroep Hoensbroek 2019 – 2024


De stichting Pausfranciscusgroep is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de vormgeving en instandhouding van een sociale en rechtvaardige samenleving en voor het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit doel proberen wij te verwezenlijken vanuit naastenliefde en richt zich op alle mensen, ongeacht hun geloof, geaardheid, herkomst of sociale achtergrond. Haar kernwaarden daarbij zijn naastenliefde, mededogen, dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid. De stichting tracht haar doel in concreto te verwezenlijken door het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen met materiële, geestelijke of sociale nood in gevallen waarvoor in eerste instantie geen reguliere overheids-, maatschappelijke of medische voorzieningen bestaan.

Mensen die zich rechtstreeks melden proberen wij concreet te helpen in een materiele of geestelijke nood. Per individueel geval zullen wij bekijken of wij de gewenste hulp kunnen bieden.

Daarnaast willen wij de komende jaren actief een aantal acties ondernemen om ons doel verder concreet te maken:

Ten eerste
Wij zullen jaarlijks (bij voldoende ontvangen giften) een uitstap organiseren voor kinderen die normaler wijze niet zo snel op vakantie kunnen of een dagje erop uit. Dit kan zijn door de financiële omstandigheden of door de gezinssituatie. Het is bedoeld voor de kinderen van de basisscholen die vallen binnen de parochiefederatie Hoensbroek.
Zo proberen wij jaarlijks in de meivakantie een dagtrip te maken naar het recreatiepark Irrland. De kosten voor deze uitstap worden vanuit de stichting betaald.

Ten tweede:
Wij willen ieder jaar (bij voldoende ontvangen giften) een periode gezond vers fruit aanbieden aan één of meerdere scholen. Dit gedurende een aantal maanden en twee dagen in de week.
Dit vanwege de reden dat kinderen in onze regio vaak zonder ontbijt naar school komen of structureel ongezond eten krijgen.

Ten derde:
We proberen financieel bij te springen bij activiteiten van scholen waarvoor geen budget is. Zo hebben we bijvoorbeeld al meegeholpen bij het organiseren van de Koningsspelen op basisschool St. Paulus in de wijk Passart te Heerlen, alwaar wij een springkussen en een versnapering financierden.

Ten vierde:
We proberen met Kerstmis en Pasen zoveel mogelijk voedselpakketten samen te stellen om deze zelf uit te delen aan mensen die geen geld hebben om rond de feestdagen iets extra te besteden.
Via sociale media worden de mensen hierop attent gemaakt.

Ten vijfde:
Wij zullen op gepaste momenten mensen die alleen en thuiszittend zijn vanuit de Pausfranciscusgroep bezoeken.

Financiering:
Om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen zullen we naast ontvangen giften van particulieren en donaties van organisaties ieder jaar een aantal acties ondernemen. Zo wordt er in de Vastentijd een ‘soepactie’ gehouden na afloop van kerkelijke diensten waarbij de opbrengst geheel besteed zal worden voor voedselpakketten. Voor dit zelfde doel zullen wij in de Vastentijd een kerkdeurcollecte houden.

Daarnaast zullen wij trachten om via stichtingen en fondsen structureel gelden te verzamelen voor alle activiteiten. Tevens proberen we deze instanties te benaderen voor concrete doelen die wij ons gesteld hebben.

Hoensbroek, augustus 2019                                                          [Home]